Dom?

Pomáháme lidem ?ít lep?í a zdravěj?í ?ivot pomocí nanovláken ji? od roku 2013.

Respilon - Life's worth it Respilon - Life's worth it

„Vá? sponzorsky dar pomohl zlep?it kvalitu zdravotní pé?e“

Drazí p?ítelé, dovolte mi vyjád?it m?j dík za Va?i p?ízeň ohledně charitativního fondu DěTI NA DLANI. Vá? sponzorsky dar pomohl zep?it...

„Díky pou?ívání ReSpimasky byl m?j syn méně nemocny“

Za?ali jsme vzájemnou kooperaci v ?as, kdy m?j syn podstupoval protirakovinnou lé?bu. Obli?ejová maska ReSpimask? pomohla nejen mému synu, ale i...

„Nosí je nejenom v nemocnici“

Na?i pacienti nosí RESPILON protismogové nákr?níky místo oby?ejnych obli?ejovych masek z roku 2017. Vzhledem k jejich zku?enosti s jinymi...

„Masky poskytují reálnou ochranu proti vir?m a bakteriím“

Produkty RESPILON? jsou velkou pomocí pro pacienty trpícími cystickou fibrózou. ?lenové na?í asociace hodnotí nanovlákenné obli?ejové masky...

„R-shield nákr?ník s unikátními nanovlákny je stylovy ochranny ?tít“

Na trhu je spousta obli?ejovych masek, klasické chirurgické masky jsou vytvo?eny, aby chránily ostatní. Respirátory v?ak chrání toho, kdo je...

„R-shield ?eká na mém krku, dokud nepot?ebuji ochranu obli?eje“

Byla jsem velice ??astná, kdy? jsem obdr?ela m?j první Respilon R-Shield v ?íně a zamilovala jsem si ho. Je stylovy, elegantní a velice...

„Díky R-shieldu se cítím absolutně v pohodě“

R-shieldy ze mě udělaly absolutního drsňáka. Hned, jakmile jsem si ho nasadil a poprvé se v něm nadechnul, mohu ?íct, ?e jsem poznal rozdíl a kdy?...

Respilon® Vyro?ní zpráva spole?enské odpovědnosti

P?ehled na?ich aktivit v oblasti spole?enské odpovědnosti v roce 2018 je uvedena na následujících stránkách vyro?ní zprávy.

Pevně vě?íme, ?e v?echny aktivity splnily sv?j ú?el, roz?í?ily povědomí o zásadách zdravotní pé?e a pomohly těm lidem, kte?í to pot?ebovali. Proto?e - jak ?íká heslo RESPILON? - ?Life is worth it“

Respilon vznikl v roce 2013 a od té doby neustále otevíráme nové pobo?ky po celém světě. Stále hledáme nové obchodní p?íle?itosti.